TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, har fått ja från skolverket för att fortsätta utveckla konceptet ”Världens bästa APL!”. 3,7 miljoner kronor har tilldelats TYA för att de ska kunna fortsätta stötta gymnasieskolorna med ett koncept som ska ge de bästa förutsättningarna... Read More

Europas första elväg har börjat byggas på E16, mellan Kungsgården och Sandviken.  På en två kilometer lång sträcka kommer tung fordonstrafik som drivs på el att kunna kopplas till trådar i luften.

– Det är ett lågspänt spårvagnssystem så det är samma system som för en... Read More

Den 23 februari invigdes godskorridoren Scanmed RFC, en av nio godskorridorer som etableras i Europas järnvägsnät. I Norge blir Østfoldbanan en del av Scanmed, som  sträcker sig från Stockholm och Oslo via Danmark, Tyskland, Österrike till Palermo i södra Italien. Syftet är att... Read More

Pengarna till underhåll av järnvägen skulle nästan behöva fördubblas, på grund av de stora problem som finns. Om de inte får mer pengar från staten varnar Trafikverket för att de kan behöva stänga en del banor och stryka planerade investeringar. Det enligt SvD Näringsliv som har... Read More

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka möjligheter som finns att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige. Detta då regeringen gärna ser att mer gods transporteras på vatten.

För ett år sedan tilläts inlandssjöfart på Vänern via Göta... Read More

Som en uppföljning på sitt förra blogginlägg om rapporten om olönsamma infrastruktursatsningar skriver Thomas Ström denna vecka om infrastrukturminister Anna Johanssons reaktion på forskarnas slutsatser. Läs hela blogginlägget i... Read More

I Kanada har en investeringsplan på 2,9 miljarder dollar för 2016 sjösatts av det nationella järnvägsbolaget Canadian National. Syftet är att öka effektiviteten i järnvägsnätet, förbättra säkerheten och stödja långsiktig tillväxt.

– CN investerar långsiktigt och planerar igen ett... Read More

Enligt Transportstyrelsen ser det ut som att antalet som skadas allvarligt i trafiken minskar kraftigt. Dock säger myndigheten samtidigt att siffrorna är osäkra, då de menar att polisens och sjukhusens olycksrapportering är för osäker. Från polishåll får man stöd i synen.... Read More

Regeringen har tagit beslut om att bifalla medfinansiering från EU för 36 olika transportprojekt. Ansökningar till ett sammanlagt värde av 256 miljoner euro har kommit in från statliga, regionala och privata aktörer i Sverige. I EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa finns totalt 1090... Read More

Transportindikatorn tas fram varje kvartal och ger en fingervisning om hur nuläget är inom transportnäringen, samt hur framtidstron ser ut. Under fjärde kvartalet 2015 sjönk Transportindikatorn till -7, efter att ha legat på positiva 7 under kvartal 3. Nivån är den lägsta på två och ett... Read More

Pages